ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

จัดทำแผนแม่บทการใช้หญ้าแฝก

by Little Bear @April,29 2011 23.08 ( IP : 61...189 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 300x225 pixel , 34,729 bytes.

หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เปิดเผยว่า โครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการใช้ประโยชน์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 โดยมีการศึกษาวิจัยต่อเนื่องมาถึง 20 ปี ซึ่งผลงานวิจัยต่าง ๆ ได้นำมาใช้ประโยชน์ด้านการส่งเสริมการปลูกในพื้นที่โดยทั่วไป

เนื่องจากหญ้าแฝกเป็นหญ้าที่มีรากลึก สามารถป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ช่วยเก็บน้ำไว้ในดินเพื่อสร้างความชุ่มชื้น ทั้งนี้ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2555- 2559) ขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของแผนแม่บทฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2550–2554)

การประชุมครั้งนี้มีการกล่าวถึงการศึกษา วิจัย ด้านการจัดการองค์ความรู้ การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ และการบริหารจัดการ นอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีกรอบแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน และสามารถสนองพระราชดำริได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพบังเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง จึงมีการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555-2559) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานพัฒนาระหว่างผู้ปฏิบัติงานหญ้าแฝกในภาคส่วนต่าง ๆ มากำหนดกรอบแนวคิด หลักการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกระยะต่อไปให้มีประสิทธิภาพ และบังเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น ตลอดจนเสริมสร้างกระบวนทัศน์การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีระบบหญ้าแฝกแบบมีส่วนร่วมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญอย่างมีระเบียบแบบแผน

ทั้งนี้ได้มีการระดมความคิดในการกำหนดกรอบแนวทางวางแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ โดยมี ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.วีระชัย ณ นคร ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ดร.ณรงค์ โฉมเฉลา ผู้เชี่ยวชาญหญ้าแฝก สำนักงาน กปร. และนายเกรียงศักดิ์ หงส์โต รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน มาร่วมกันกำหนดแนวทาง

“การประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นการสานต่อแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานพระราชดำริในการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2534 ถึงปัจจุบัน โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชน ได้ร่วมมือดำเนินงานสนองพระราชดำริ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะอนุกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนา ตลอดจนอำนวยการ กำกับ ดูแล ให้คำแนะนำในการปฏิบัติ รวมทั้งแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ให้เห็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรมและนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างกว้างขวางและแพร่หลายยิ่งขึ้น” รองเลขาธิการ กปร. กล่าว.

ที่มา dailynews.co.th

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 8416
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง