ฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์วิถีไท

  รายชื่อสมาชิกสมาคมเกษตรอินทรีย์วิถีไท
  ชื่อ-นามสกุลประเภทที่อยู่โทรศัพท์บ้านโทรศัทพ์มือถือ
  สมบูรณ์ มากสกุล อบรม อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
  สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมทบ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
  สมศักดิ์ นามธรรม สามัญ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
  สมศักดิ์ สมศักดิ์ สมทบ อ.สะเดา จ.สงขลา
  สมศักดิ์ สมหญิง สามัญ อ. จ.
  สายสวรรค์ ขยันมาก สมทบ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  สาวิตรี สมหญิง สามัญ อ. จ.
  สุขศรี สายใจ สมทบ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช